COMPROMÍS DE TRANSPARÈNCIA DE EAGORA

Política de privacitat

eAgora Algorisme del Canvi informa els usuaris de l’App respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter que puguin ser recaptats en la descàrrega i utilització d’aquesta. En aquest sentit, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679 i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS?

eAgora Algorisme del Canvi, S.L. amb CIF número B42908988 amb domicili professional a Edifici Tecnoparc – Redessa, Avinguda Bellissens núm. 42, Reus (Tarragona) telèfon 977 300 304 i correu electrònic privacidad@eagora.app

AMB QUINA FINALITAT ES TRACTEN LES DADES PERSONALS?

En fer efectiu el registre en eAgora Algorisme del Canvi se sol·licitaran unes dades de caràcter personal del tractament del qual serà responsable eAgora Algorisme del Canvi. En facilitar aquesta informació, ens dóna el consentiment per a la recopilació, tractament i emmagatzematge d’aquests, només com es descriu en la present Política de Privacitat

eAgora Algorisme del Canvi pot tractar les seves dades de caràcter personal amb les següents finalitats:

Per a fer efectiva l’alta d’usuari en l’App i poder accedir a totes les seves funcionalitats:

 • Accedir a tota la informació utilitzant el cercador, a través dels canals i unir-se a ells.
 • Publicar les seves pròpies iniciatives o seguir altres iniciatives que ja estiguin actives, publicar esdeveniments i unir-se a ells.
 • Rebre informació del municipi de forma integrada i transversal, alertes, iniciatives i accions pròpies de l’administració.
 • Facilitar el coneixement sobre la programació d’activitats, gràcies al calendari interactiu.
 • Reportar problemes i incidències en la via pública de manera àgil, a través del gestor d’incidències.
 • Poder realitzar tràmits administratius a través del mòbil, amb el gestor d’instàncies.
 • Rebre ofertes i activitats associades als comerços KM0, gràcies al canal de comerç local.
 • Trobar i facilitar recursos a través del canal d’economia col·laborativa que fomenta l’intercanvi i la reutilització.
 • Per a garantir el compliment de les condicions recollides en la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajudin a garantir la confidencialitat de les dades personals recaptades.
 • Per a analitzar la navegació. eAgora Algorisme del Canvi recull altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant l’ús de cookies. Les característiques i finalitat de les mateixes està detallada en la política de cookies.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legitimadora per al tractament de les seves dades és el consentiment prestat per al tractament de les seves dades (Art. 6.a de l’el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679), mitjançant l’acceptació de la present política de privacitat.

Consentiment atorgat per menors d’edat

eAgora Algorisme del Canvi estableix com un dels seus requisits a l’hora de realitzar el registre que l’usuari registrat sigui major de 14 anys. Atenent el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i l’Art. 7 de la LOPDGDD, que regula el consentiment atorgat pels menors i que fixa el límit d’edat en els 14 anys, el consentiment exprés atorgat per l’usuari, per tant, serà lícit per al tractament de les seves dades.

QUANT TEMPS ES CONSERVARAN LES DADES?

Les dades de caràcter personal es conservaran mentre no s’exerceixi pel dret de supressió de les dades.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES?

Utilitzem proveïdors, necessaris per a la prestació de servei, que poden tenir accés a dades personals. Aquests proveïdors es troben dins de la Unió Europea, comptant tots amb el nivell d’adequació que exigeix el Reglament (UE) 2016/679.

-Allotgem la nostra App i pàgina web en servidors externs d’Altura Cloud, S.L. Pot consultar la seva política de privacitat en https://ausum.cloud/és/politica-privacitat/

Transferències internacionals de dades: utilització de Cookies de Google Analytics

La Comissió Europea ha aprovat l’ús de clàusules contractuals tipus per a assegurar una protecció adequada en transferir dades fora del EEE. En incorporar les clàusules contractuals tipus en els contractes subscrits entre les parts que transfereixen dades, les dades personals es consideren protegides encara que es transfereixin a països de fora del EEE o el Regne Unit que no estiguin coberts per una declaració d’adequació. Després de la declaració del Tribunal de Justícia Europeu que declarava invàlid l’Escut de la privacitat UE-EE. UU, des del 16 de juliol del 2020 Google, ja no es basa en el marc de l’Escut de la privacitat per a transferir dades procedents del EEE o el Regne Unit als EUA. Pots consultar la seva política de privacitat en https://policies.google.com/privacy?hl=es

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en eAgora Algorisme del Canvi, s’estan tractant les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament seran conservades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. eAgora Algorisme del Canvi, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

El responsable del tractament de les dades informa que pot exercir materialment aquests drets enviant una sol·licitud, indicant el dret que vol exercir, juntament amb una còpia del seu document d’identitat, a l’email privacidad@eagora.app i eAgora Algorisme del Canvi donarà resposta a la seva sol·licitud en un termini de 30 dies.

L’interessat també podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a obtenir informació addicional sobre els seus drets. www.agpd.es

COM S’HAN OBTINGUT LES DADES PERSONALS?

Les dades de caràcter personal són facilitades pel propi interessat a l’hora de realitzar el registre en l’APP. eAgora Algorisme del Canvi en el moment en què aquests s’obtinguin, li facilitarà tota la informació indicada en la llei i que es recull en aquesta Política de Privacitat.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten obligatòriament per a fer efectiu el registre en l’App ,conformen el perfil públic de l’usuari, i són: nom i cognoms, email, edat, data de naixement, municipi de residència, selecció de l’idioma/s, contrasenya i l’elecció de canals d’interès.

Així mateix, en la configuració del perfil privat de l’usuari es podrà facilitar si així es desitja altres dades per a conformar aquest perfil: gènere, ocupació, adreça, telèfon, formació acadèmica i habilitats. Aquestes dades seran editables només per l’usuari i visibles per a l’administració (excloent la contrasenya) i eAgora.

Per a determinades funcionalitats de l’App, recopilem, entre altres coses, les seves dades d’ubicació, accés a la galeria d’imatges del dispositiu, la càmera, SMS, Bluetooth, Podòmetre, Agenda de contactes i Calendari, per a poder-li prestar el servei que ofereix la mateixa. L’ús d’aquesta informació personal està subjecte a la seva elecció, acceptació i a l’ús continu de l’App.

No obstant això, en tractar-se d’un canal de comunicació, l’interessat pot incloure en el seu missatge altres tipus de dades personals en aportar la seva opinió i realitzar qüestions o comentaris.

DAVANT QUIN ÒRGAN POT RECLAMAR?

Podrà presentar reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid o bé accedint a la seva seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/