Què és una EDUSI?: objectius, finançament i participació ciutadana

Potencia la participación ciudadana en tus proyectos EDUSI

Les ciutats exerceixen un paper essencial tant en la generació com en la solució dels desafiaments socials, mediambientals i econòmics que enfrontem en l’actualitat. A Europa, les zones urbanes alberguen aproximadament a dos terços de la població de la UE i són motors clau del desenvolupament econòmic. No obstant això, també són espais on es manifesten de manera intensa problemes com la desocupació, la desigualtat i la pobresa, la qual cosa demanda solucions urgents.

El desenvolupament urbà requereix un enfocament integral que combini mesures per a transformar l’estructura de les ciutats amb accions destinades a fomentar l’educació, el desenvolupament econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient.

En línia amb aquesta necessitat, el Reglament Núm. 1301/2013 estableix que almenys el 5% dels recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) han de destinar-se a mesures integrades per al desenvolupament urbà sostenible i integrat. Aquestes mesures es defineixen com a accions que responen a una estratègia integrada en una àrea urbana específica.

S’assignaran directament prop de 10.000 milions d’euros del FEDER a estratègies integrades de desenvolupament urbà sostenible. A més, es brindarà capacitació a aproximadament 750 ciutats per a implementar aquestes estratègies integrades, la qual cosa representa una oportunitat única per a impulsar un canvi positiu i sostenible en les àrees urbanes.

 

Què és una EDUSI?: objectius temàtics, components clau i beneficis

Una EDUSI és un document estratègic que anticipa, planifica i dirigeix les accions necessàries per a abordar els reptes i objectius de desenvolupament urbà sostenible. Aquesta estratègia té un caràcter integral, abordant aspectes físics, ambientals, urbanístics, econòmics i socials de manera integrada.

A Espanya, les ciutats i àrees urbanes tenen l’oportunitat d’accedir a finançament per al desenvolupament de les seves Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) en el marc de l’Acord d’Associació d’Espanya 2014- i l’EIX URBÀ del Programa Operatiu de Creixement Sostenible (POCS) 2014-2020. Aquestes estratègies, recolzades per una inversió d’al voltant de 1.013 milions d’euros, se centren en identificar les necessitats reals de les ciutats i adoptar solucions articulades entorn dels Objectius Temàtics (OT) establerts pel FEDER, tot això amb la participació activa de la ciutadania com un factor estratègic clau:

 • OT2: Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació.

  OT2: Millorar l'accés, l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
  Font: edusi.es
 • OT4: Afavorir la transició cap a una economia de baix nivell d’emissió de carboni en tots els sectors.

  Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat
  Font: edusi.es
 • OT6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència en l’ús dels recursos.

   Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat
  Font: edusi.es
 • OT9: Promoure la inclusió social i combatre la pobresa.

   Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat
  Font: edusi.es

Components clau d’una EDUSI

Una Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat comprèn una sèrie d’elements fonamentals que guien la seva implementació reeixida. Aquests components inclouen:

 1. Identificació de problemes i desafiaments urbans: Es realitza una anàlisi exhaustiva de la situació actual de la ciutat, identificant els principals problemes i desafiaments que han d’abordar-se en termes de desenvolupament urbà sostenible.
 2. Anàlisi integrada: L’estratègia considera diferents dimensions, com la física, mediambiental, demogràfica, social i econòmica, per a obtenir una comprensió completa de la realitat urbana i les seves interconnexions.
 3. Definició de resultats esperats: S’estableixen metes i resultats desitjats que s’espera aconseguir mitjançant la implementació de l’estratègia, brindant una visió clara dels objectius a llarg termini.
 4. Àmbit d’actuació: Es defineix el territori en el qual es duran a terme les intervencions i projectes contemplats en l’estratègia, identificant les àrees que requereixen una atenció prioritària.
 5. Pla d’Implementació: Aquest pla detalla les línies d’acció específiques, el cronograma, el pressupost i els indicadors de productivitat que permetran donar seguiment al progrés i avaluar l’impacte de les accions empreses.
 6. Participació ciutadana i dels actors socials: La col·laboració activa de la comunitat i els diversos actors socials és essencial per a l’èxit d’una EDUSI. Es fomenta la inclusió i el diàleg, involucrant als ciutadans en la presa de decisions i la implementació de projectes.
 7. Capacitat Administrativa: Una adequada capacitat administrativa és crucial per a l’execució efectiva d’una EDUSI. Es requereix un marc institucional sòlid i recursos humans capacitats per a gestionar i coordinar les diferents accions contemplades en l’estratègia.
 8. Principis horitzontals i objectius transversals FEDER: La igualtat de gènere, la no discriminació, el desenvolupament sostenible, l’accessibilitat, l’atenció al canvi demogràfic i la mitigació i adaptació al canvi climàtic són principis que han d’integrar-se en l’estratègia.

 

Beneficis d’una EDUSI per a les ciutats

La implementació reeixida d’una EDUSI pot generar una sèrie de beneficis significatius per a les ciutats i els seus habitants. Alguns d’aquests beneficis inclouen:

 1. Millora de la qualitat de vida: Una EDUSI cerca millorar l’entorn urbà, promovent la sostenibilitat ambiental, la inclusió social i la reducció de la pobresa, la qual cosa es tradueix en una millor qualitat de vida per als ciutadans.
 2. Desenvolupament econòmic sostenible: L’estratègia impulsa el creixement econòmic basat en sectors de baixa emissió de carboni, fomentant una economia resilient i sostenible a llarg termini.
 3. Innovació i tecnologia: Una EDUSI fomenta l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació, promovent la innovació i la transformació digital a les ciutats.
 4. Protecció del medi ambient: L’estratègia promou la conservació i protecció del medi ambient, així com l’eficiència en l’ús dels recursos naturals, contribuint a la mitigació del canvi climàtic.

 

Accés a finançament europeu per a la EDUSI

Amb l’objectiu d’avançar cap a la consecució dels objectius establerts en l’Estratègia Europa 2020, els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus han destinat recursos per a recolzar el Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat.

En el context d’Espanya, s’ha assignat una inversió de més de 1.000 milions d’euros per a impulsar el desenvolupament d’aquestes Estratègies. Aquests fons estan destinats a fomentar la implementació de projectes i accions que promoguin un enfocament coherent i equilibrat, orientat cap a una visió a llarg termini de desenvolupament sostenible en les àrees urbanes.

Les Estratègies DUSI hauran de desenvolupar-se a les ciutats o àrees funcionals urbanes de més de 20.000 habitants. L’assignació màxima de fons varia segons la grandària de les àrees funcionals:

 • Per a les àrees amb més de 100.000 habitants, s’ha destinat un màxim de 15 milions d’euros.
 • Per a aquelles amb una població entre 50.000 i 100.000 habitants, l’assignació màxima és de 10 milions d’euros.
 • I, finalment, per a les àrees amb una població entre 20.000 i 50.000 habitants, l’assignació màxima és de 5 milions d’euros.

Aquestes assignacions s’ajusten a les taxes de cofinançament establertes pels Fons Europeus.

 

Procediment per a sol·licitar les ajudes per a l’EDUSI

Per a sol·licitar les ajudes, els ajuntaments o les entitats supramunicipals han de presentar Estratègies DUSI, d’acord amb el que s’estableix en la convocatòria, hauran d’enviar la següent informació:

 1. Un formulari de sol·licitud, que es defineix en l’annex IV.2 d’aquesta ordre, signat pel representant legal de la seva entitat.
 2. Un acord o resolució de l’òrgan competent que aprova la sol·licitud d’ajuda.
 3. Un acord o resolució d’aprovació de l’Estratègia adoptada per l’òrgan competent.
 4. Una declaració responsable que hi ha suficient crèdit o un compromís d’assignar crèdit suficient per a finançar les operacions seleccionades en cas que l’Estratègia DUSI sigui seleccionada en aquesta convocatòria, segons el model en l’annex IV.2.a.
 5. Una declaració responsable de la seva entitat, segons el model de l’Annex IV.2.b, en la qual s’indiqui:
  1. El compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
  2. El compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions.
  3. No estar en cap de les situacions prohibides establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, del 17 de novembre, per a obtenir la condició de beneficiari.
  4. Una declaració del representant de l’àrea funcional que comptaran amb un equip tècnic que coneix la normativa nacional i europea sobre Fons EIE, especialment en termes d’elegibilitat de despesa, contractació pública, medi ambient, informació i publicitat, igualtat d’oportunitats i no discriminació, quan es dugui a terme l’Estratègia seleccionada.
 6. Una declaració emesa per l’òrgan d’intervenció sobre les ajudes, subvencions, ingressos o recursos sol·licitats i/o concedits per a les línies d’actuació incloses en el Pla d’Implementació, provinents d’altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
 7. El compromís de gestionar davant les autoritats competents els certificats que demostrin el compliment dels requisits mediambientals necessaris per a dur a terme les operacions previstes en l’Estratègia DUSI.
 8. L’Estratègia DUSI definida per a l’àrea urbana seleccionada, seguint el contingut descrit en l’annex II, d’acord amb:
  1. L’article 7 del Reglament FEDER.
  2. El document “Orientacions per a la definició d’una estratègia integrada de desenvolupament urbà sostenible en el període 2014-2020”, elaborat pel RIU, disponible en http://www.rediniciativasurbanas.es.

Tota la documentació requerida en el punt dos s’ha de presentar únicament de manera electrònica, a través de l’aplicació informàtica desenvolupada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en el següent enllaç: https://sede.administracionespublicas.gob.es/. Han de seguir les normes i models electrònics establerts en la plataforma. Per a accedir a l’aplicació informàtica, és necessari tenir el Document Nacional d’Identitat electrònic o un certificat digital reconegut de persona física o jurídica, segons el que s’estableix en l’article 11 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

Més informació aquí.

 

El paper clau de la participació ciutadana en la EDUSI amb eAgora

La participació ciutadana exerceix un paper fonamental en l’èxit de les Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI). En aquest context, eAgora es presenta com una plataforma all-in-one que facilita i potència la participació activa dels ciutadans en la planificació i execució d’aquestes estratègies, brindant diverses funcionalitats per a promoure un enfocament bottom-*up i fomentar la col·laboració entre els actors locals.

eAgora, una de las herramientas más valoradas por la RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes)

Amb eAgora, és possible involucrar als ciutadans des de les etapes inicials de les EDUSI, permetent-los expressar les seves opinions, necessitats i aspiracions de manera significativa. La plataforma ofereix eines per a recopilar retroalimentació ciutadana a través d’enquestes, debats i fòrums de discussió, la qual cosa facilita la identificació precisa dels problemes i desafiaments que enfronta una ciutat o àrea urbana.

A més, eAgora promou la transparència i la rendició de comptes en proporcionar accés a la informació rellevant sobre les estratègies, projectes i recursos assignats. Els ciutadans poden accedir a documents, informes i actualitzacions en temps real, la qual cosa fomenta la confiança i la col·laboració entre els diferents actors involucrats en les EDUSI.

Comença gratis

La plataforma també fomenta un sentit de propietat i compromís per part de la comunitat en brindar als ciutadans l’oportunitat de participar activament en la presa de decisions i la implementació de les estratègies. Mitjançant l’ús d’eines de col·laboració i gestió de projectes, eAgora permet als ciutadans contribuir amb idees, recursos i habilitats, enfortint així el sentit de pertinença i el compromís local.

En facilitar la interacció entre els ciutadans i els actors locals, eAgora contribueix a la viabilitat i sostenibilitat a llarg termini de les EDUSI. La plataforma fomenta l’establiment d’aliances i xarxes de col·laboració, permetent que les solucions proposades siguin més innovadores i adaptades a les necessitats reals de la comunitat. Això, al seu torn, crea un entorn propici per a la implementació reeixida de les estratègies i la continuïtat dels projectes en el temps.

En conclusió, eAgora es presenta com una solució integral que potencia la participació ciutadana en les EDUSI. A través de les seves funcionalitats, la plataforma promou la inclusió, la transparència i la col·laboració, permetent un desenvolupament urbà més sostenible, resilient i orientat a les necessitats de la comunitat.

Per a obtenir més informació sobre com eAgora pot enfortir la participació ciutadana en les EDUSI, et convidem programar una demo amb el nostre equip: programar demo.

Agenda una DEMO

Compartir

También te puede interesar

¿Necesitas ayuda?