50 milions d’euros en subvencions per a millorar l’eficiència de les xarxes municipals d’aigua

50 millones de euros en subvenciones para mejorar la eficiencia de las redes municipales de agua

El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat una línia de subvencions de 50 milions d’euros per a millorar l’eficiència de les xarxes municipals d’aigua. Aquesta subvenció està destinada als municipis de Catalunya que tinguin atribuït o delegat l’exercici de la competència del servei de subministrament d’aigua en baixa.

La subvenció es pot destinar a les següents actuacions:

 • Millora i renovació de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa
 • Digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana
 • Campanyes de detecció de fuites i reparació

La subvenció màxima per municipi és de 300.000 euros, i el percentatge d’ajuda es calcularà en funció del nombre d’habitants del municipi. L’import màxim de la subvenció per a actuacions de digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana és de 100.000 euros i l’import màxim de la subvenció per a campanyes de detecció de fuites i reparació és de 150.000 euros.

Aquesta subvenció ofereix als ajuntaments una sèrie de beneficis, entre els quals s’inclouen:

 • Millorar l’eficiència de les xarxes municipals d’aigua
 • Reduir les pèrdues d’aigua
 • Estalvi econòmic
 • Millora del medi ambient

 

Com puc beneficiar-me d’aquesta subvenció?

Per a beneficiar-se d’aquesta subvenció, els ajuntaments han de presentar un projecte que inclogui les següents actuacions:

 • Una descripció de les actuacions que es realitzaran
 • Un pressupost de les actuacions
 • Una justificació de la necessitat de les actuacions

El projecte ha de ser presentat a la ACA abans del dia 29 de setembre de 2023. L’ACA avaluarà els projectes i concedirà les subvencions en funció dels criteris d’elegibilitat i de la qualitat dels projectes. Més informació aquí.

 

Criteris d’avaluació per a les subvencions

Els criteris d’avaluació per a les subvencions són els següents:

 • Renovació de les xarxes de distribució d’aigua: s’atorgaran 70 punts si les actuacions objecte de la subvenció consisteixen en la renovació d’elements de les xarxes de distribució d’aigua com a canonades, vàlvules, escomeses, etc., que estiguin en mal estat o hagin finalitzat la seva vida útil, per a reduir pèrdues d’aigua en el sistema. També s’atorgaran 70 punts si les actuacions inclouen la instal·lació de mecanismes automàtics de regulació de la pressió en la xarxa, mitjançant vàlvules reductores de pressió. Finalment, s’atorgaran 70 punts si les actuacions inclouen la millora de la sectorització del sistema, delimitant la xarxa de distribució d’aigua en dues o més sectors.
 • Rehabilitació de dipòsits: s’atorgaran 60 punts si les actuacions objecte de la subvenció consisteixen en la rehabilitació de dipòsits per a evitar pèrdues d’aigua. També s’atorgaran 60 punts si les actuacions inclouen la reparació de fuites i impermeabilitzar un dipòsit en el qual es produeixen fuites demostrables amb la pèrdua significativa de recurs.
 • Digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana: s’atorgaran 55 punts per mesures consistents en la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana a fi de millorar el control sobre la xarxa de distribució en municipis de menys de 5.000 habitants. Aquestes mesures inclouen la instal·lació fixa d’equips de localització remota de fugides, d’un sistema de telelectura dels comptadors d’aigua domiciliaris, de cabalímetres amb sistema de telelectura en tots els sectors de la xarxa i la Implantació d’un mòdul d’integració i de gestió de les dades.
 • Campanyes de recerca i reparació de fuites: s’atorgaran 50 punts per a la realització d’una campanya de recerca i reparació de fuites amb mitjans tècnics. La campanya inclou la detecció de les fuites i la despesa corresponent a la reparació de les fuites detectades.

 

Destacar que també es valorarà en l’atorgament de punts si el municipi té un pla director que reculli l’actuació o que disposi d’un pla d’emergència.

50 milions d'euros en subvencions per a millorar l'eficiència dels xarxes municipals d'aigua

 

Què passa si soc una agrupació d’ens locals?

Si ets una agrupació d’ens locals, també pots beneficiar-te d’aquesta subvenció. En aquest cas, has de presentar un projecte que inclogui les següents actuacions:

 • Una descripció de les actuacions que es realitzaran
 • Un pressupost de les actuacions
 • Una justificació de la necessitat de les actuacions

 

eAgora per a controlar el consum d’aigua i detectar problemes

Gràcies a la integració d’eAgora i Partner IoT, els ciutadans podran tenir un major control sobre el seu consum d’aigua. A través d’una intuïtiva aplicació mòbil, els usuaris poden accedir en temps real a les dades del seu consum d’aigua, la qual cosa els permet prendre decisions informades sobre el seu ús i contribuir a un ús més sostenible i responsable del recurs hídric.

El principal avantatge d’aquesta integració és la capacitat de detectar fugides i altres problemes en la xarxa de subministrament d’aigua de manera ràpida i eficient. Mitjançant comptadors intel·ligents, es monitora de manera contínua el flux d’aigua, identificant qualsevol desviació inusual en el consum. Si es detecta una fugida, l’aplicació notificarà automàticament a l’usuari i proporcionarà detalls sobre la possible magnitud del problema, permetent una acció immediata per part de les autoritats competents.

Aquesta solució tecnològica no sols beneficia als ciutadans, sinó també als municipis i a l’Agència Catalana de l’Aigua, ja que una detecció precoç de fugides i una gestió eficient del recurs poden reduir significativament les pèrdues d’aigua i millorar la infraestructura de distribució. A més, la informació recopilada a través de la plataforma eAgora brinda una visió més precisa del consum d’aigua en diferents zones, la qual cosa facilita la planificació i optimització dels recursos.

Per a conèixer més sobre com aquesta solució pot beneficiar al teu municipi, aprofitar les subvencions disponibles i contribuir a millorar l’eficiència del subministrament d’aigua a Catalunya, agenda una reunió amb nosaltres. Durant la reunió, podrem analitzar les teves necessitats específiques i explorar les oportunitats que ofereix aquesta integració tecnològica, al mateix temps que reduïm l’impacte ambiental de l’aigua.

Agendar videollamada

Compartir

También te puede interesar

¿Necesitas ayuda?